ตลาดแรงงานไทย 2567: ภาพรวมเชิงลึกสู่โอกาส อาชีพดาวรุ่ง และความท้าทายรอบด้าน

ปี 2567 ถือเป็นก้าวสำคัญของตลาดแรงงานไทย ที่กำลังเผชิญหน้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 การเร่งเครื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล และการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความเข้มข้น ล้วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางและโฉมหน้าของตลาดแรงงานในปีนี้

ภาพรวมตลาดแรงงาน:

www.krungsri.com

graph showing Thailand’s labor market trends in 2024

แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัว แต่ตลาดแรงงานยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาด (Skill Mismatch) ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงาน ทำให้ทักษะเดิมไม่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอีกต่อไป นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในบางภาคส่วน ทำให้เกิดภาวะว่างงานและการลดกำลังคนในบางอุตสาหกรรม

 

อาชีพดาวรุ่งและทักษะที่เป็นที่ต้องการ:

 www.craiyon.com

group of people working on computers in a modern office

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี: ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ยังคงร้อนแรง โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer), วิศวกรข้อมูล (Data Engineer), ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (AI/Machine Learning), ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity), และผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล: การตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของธุรกิจ ทำให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing), ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย (Social Media Manager), ผู้สร้างเนื้อหาดิจิทัล (Content Creator), และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด (Marketing Analyst) เพิ่มสูงขึ้น
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ:สถานการณ์โควิด-19 กระตุ้นให้เกิดความต้องการบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต (Mental Health) เพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากการระบาดและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 www.tatnews.org

healthcare workers in Thailand

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน: ภาคการเงินยังคงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทำให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เช่น นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst), ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor), และผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ: การเปิดประเทศและการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, และภาษาญี่ปุ่น กลายเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Green Jobs:ความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน, การจัดการขยะ, และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 www.bmwk-energiewende.de

people working in renewable energy sector

ความท้าทายที่ต้องเผชิญ:

 iconeyecare.com

person looking at job postings on a computer

 • การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ: ปัญหา Skill Mismatch ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาตลาดแรงงานไทย การแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด
 • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี: เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้งานบางประเภทอาจหายไป และเกิดงานใหม่ๆ ขึ้นมา สิ่งนี้ทำให้แรงงานต้องปรับตัวและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • ความไม่เท่าเทียมทางรายได้: ความเหลื่อมล้ำทางรายได้เป็นปัญหาที่ยังคงมีอยู่ในตลาดแรงงานไทย ผู้ที่มีทักษะสูงมักได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่ขาดทักษะ การแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยนโยบายที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและโอกาสในการพัฒนาทักษะสำหรับทุกคน
 • การแข่งขันจากแรงงานต่างชาติ: การเปิดประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี อาจทำให้เกิดการแข่งขันจากแรงงานต่างชาติที่มีทักษะและประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานโลก

ข้อเสนอแนะ:

 

group of people attending a training workshop

 • การลงทุนในการพัฒนาทักษะ: รัฐบาลและภาคเอกชนควรลงทุนในการพัฒนาทักษะของแรงงานอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต เช่น ทักษะด้านเทคโนโลยี, ทักษะดิจิทัล, และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ Green Jobs
 • การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต: การเรียนรู้ไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องเรียน แรงงานควรได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวและเติบโตในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 • การสร้างงานที่มั่นคงและมีคุณภาพ: รัฐบาลควรส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณภาพและมั่นคง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน

อ้างอิง: